Chi tiết tin
Quay lại

QĐ CK DTNS 2018.

Ngày 19/09/2018, 10:40

PHÒNG GD&ĐT Q. Ô MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:      /QĐ-THCSTL

Phước Thới, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

 

 
 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2018 về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của bộ phận tài chính trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Có biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Phòng TC&KH Quận;
- Phòng GD&ĐT Quận;
- Lưu :VT, ...

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Võ Hoàng Hộ

Tập tin đính kèm:
Võ Hoàng Hộ